Monday, August 31, 2009

Apakah Adat Perpatih?


Adat Perpatih

 diperkenalkan oleh orang minangkabau.
 diamalkan di naning dan negeri sembilan.
 bercorak demokrasi.
 perkahwinan sesama suku dilarang.
 mengutamakan anak peremppuan dalam pewarisan harta pusaka.
 hukuman bertujuan sebagai pemulihan.